top of page

algemene voorwaarden

1 Diensten die niet zijn inbegrepen in de overeengekomen opdracht, zullen in regie verrekend worden tegen een uurtarief van 70 euro per uur, excl. BTW.


2 De nodige tijd voor verplaatsingen die niet inbegrepen zijn in de overeengekomen opdracht wordt in regie op basis van het vermelde uurtarief verrekend. Bijkomend wordt een kilometervergoeding van 0,5 euro/km, excl. BTW aangerekend.
 

3 Werfvergaderingen die niet zijn inbegrepen in de overeengekomen opdracht, zullen in regie verrekend worden tegen een
bedrag van 400 euro per werfvergadering, excl. BTW.
 

4 De facturatie van de deelfases zal geschieden op de facturatiemomenten, vastgelegd in bijlage 1: Legende.
 

5 Niettegenstaande de betaling van het ereloon, wordt de architect steeds geacht het volledig artistiek en intellectueel
eigendom te behouden van zijn plannen, studies, voorontwerpen, schetsen en modellen, overeenkomstig de wetgeving
inzake auteursrechten. De eventuele voorontwerpen mogen na beëindiging van de studiefase niet gebruikt worden als basis
voor een aanvraag van stedenbouwkundig attest of voor een stedenbouwkundige (bouw)vergunning, noch voor uitvoering
van de werken, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de architect.
 

6 De opdrachtgever verbindt zich tot het melden van de naam van de ontwerper en zijn titel, telkens diens werk als referentie
wordt gebruikt. De architect heeft de exclusieve rechten inzake reproductie. Zodoende verleent de opdrachtgever haar
toelating om plannen, beschrijvingen en foto’s van zijn ontwerpen en gebouwen te publiceren met inachtneming van de
legitieme belangen van de opdrachtgever.
 

7 Vanaf het moment dat het contract voor de eigenlijke architectuuropdracht afgesloten wordt, gelden de voorwaarden
opgenomen in het contract.
 

8 memo architectuur houdt zich aan de regels van de GDPR, d.w.z.:
- verzamelt uw gegevens zoals naam, adres, e-mailadres om haar diensten te kunnen verlenen;
- beschouwt de vermelding van persoonsgegevens als een contractuele verplichting of een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. De verwerking hiervan gebeurt alleen na de uitdrukkelijke en actieve toestemming van de
betrokkene door ondertekening van deze overeenkomst;
- zal uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen;
- maakt gebruik van geautomatiseerde gegevensverzameling (via intakeformulier via website), maar deze worden enkel en
alleen ingezet voor intern gebruik;
- heeft niet het voornemen om persoonsgegevens door te geven aan een derde land (buiten de EU) of een internationale
organisatie;
- zal naam en adres gebruiken voor het opstellen van een overeenkomst en de omgevingsvergunningsaanvraag;
- gebruikt enkel de gegevens die worden verkregen via de betrokkene;
- verzamelt geen gegevens van -18 jarigen.
 

9 Partijen zullen trachten elk geschil in verband met onderhavige overeenkomst van de architect te regelen bij middel van een minnelijke schikking en, wat betreft de ereloongeschillen, zich desgevallend beroepen op het oordeel van de Raad van de Orde van de provincie Antwerpen. Het Belgisch recht is van toepassing op huidige overeenkomst en uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

bottom of page